وزارت امور شهرسازی فاز1،پروژه بزرگ(ملی)شهرسازی راافتتاح کرد


 وزارت امور شهرسازی فاز1،پروژه بزرگ(ملی)شهرسازی راافتتاح کرد

                                                                                                                          گزارشگر:محمدمزمل احمدي

روزیکشنبه مورخ23/71391هـ،ش طی محفل خاصی،فاز1،پروژه بزرگ(ملی)شهرسازی واقع درخوجه رواش رسماًافتتاح گردید که دراین محفل جلالتمآب محترم دکتورحسن عبداللهی وزیراموشهرسازی،محترم دیپلوم انجنیرامیرالدین سالک معین امورساختمانی،محترم انجینر حاج اکبراحمدی معین امورشهرسازی،محترم انجینرحامدجلیل صافی معین مالی واداری، مشاوران، ریاست ها،آمریت ها،کارمندان وزارت امورشهرسازی،محترم دکتور داودعلی نجفی وزیرترانسپورت وهوانوردی،محترم عبدالهادی ارعندی وال وزیرافتصاد،محترم عبدالجبارتقوا والی ولایت کابل،معاون شورای ولایتی کابل وتعدادازنمایندگان مجالس سناوملی حضورداشتند.

     محفل باتلاوت آیات چندازکلام الله مجید توسط محترم قاری عبدالمؤمن آغاز وسپس سرود ملی سروده ،نخست جلالتمآب مقام دکتور حسن عبداللهی وزیرامورشهرسازی ضمن خیرمقدم وخوش آمدید به همه ی مهمانان وازحضورچشمگیررسانه های کشور نيزاظهارقدردانی نموده،بيان داشت:یکی ازآرزوهای وزارت امور شهرسازی این بودکه بتواندخانه های مصؤن وارزان قیمت را برای مردم شریف افغانستان تهیه نماید،زیرا نرخ رشد جمعیت درکشورما فعلاً بالای 5٪ است وبه همین لحاظ  شهرکابل،سالانه بیش ازاز25 تا30 هزارواحد مسکونی رامی طلبدکه خوشبختانه رهبری وزارت امورشهرسازی بایک اقدام بسیارمفید،بزرگ وبی سابقه توانسته،این مشکل راتا حدممكن رفع نمایندکه نمونه ازآن امروزافتاح فاز1،پروژه بزرگ شهرک سازی خواجه رواش می باشدوبدين طريق وزارت امورشهرسازی بااعماراین بلاک ها،ضمن رفع بی خانمانی وبی سرپناهی،زمینه کار را نيز برای مردم فقیر،مساعد ساخته واین پروژ ه ازچندین جهت منحصر به فرد بوده که مهمترین ویژگی های آنها به شرح زیراند:

1ـ پروژه خواجه رواش بزرگترین پروژه ملي است که بامشارکت مردم ونظارت  حکومت ساخته می شود یعنی این پروژه نسبت به مکرویان هاکه توسط حکومت سابق ساخته شده اند،بزرگتر می باشند.

2ـ ساخت وساز این پروژه،کاملاً افغانی ووطنی بوده که توسط حکومت افغانستان پلانگذاری وبامشارکت سکتورهای خصوصی افغانستان ساخته می شود.

3ـ حکومت افغانستان پاسخ گوی خوب  ومسؤل دربرابرخواسته  های مردم  خود بوده  این کار،نمونه آشکاری ازتوان حکومت ومدیرت دولت رانشان می دهد.

4 ـ قیمت تمام شدة،این بلاک ها تقریباً نصف قیمت بازارمی باشد.

5 ـ این آپارتمان ها از نظراستحکام بسیار خوب بوده،زیرا تمامی مو ادآنها ازقبل آزمایش شده ومورد استفاده قرارمي گيرند.

6ـ شیوه ی توزیع،نخست  متقاضی  درخواست داده و بعدازتأیید یکی ازمقامات  ذیصلاح،به مراجع هژده گانه ناحیه های کابل فرستاده شده وباتأییدعدم مالكيت آنهادر شهر كابل،ثبت دیتابس وزارت گردیده وبعدازقرعه کشی،نخست به مستحقین درجه اول دولتی وسپس به سایر شهروندان افغانستان داده می شود.

7 ـ مردمی بودن این پروژه،که  با مشارکت مردم وپول آنها، به صورت اقساط پنج مرحله ی پرداخت می گردد.   

8 ـ زمین دولتی بوده و پول زمین هم مطابق نرخ روز به دولت پرداخته می شود.

9ـ این پروژه ها ازطریق سکتورخصوصی ساخته شده ودرواقع ساخت وساز این پروژه ها نمونه ي ازتوان سکتورخصوصی افغانستان رانشان  می دهد.

     او اضافه نمود:قرارداداین بلاک ها باسکتورهای خصوصی،برای مدت 18 ماه،کاری بوده که تعداد زیاد ازآنهاتوانسته که کار ساخت وسازآغاز وتاکنون توانسته که تعدادی ازساخت وساز این بلاکهارا به پیش بیبرند،لذا افتتاخ این پروژه درواقع نمونه آشکاری از فعالیت حکومت داری خوب،مسؤل وپاسخگورا نشان داده ومتناسب با تقاضا های مردم بوده وازاین جهت،حکومت توانسته سیاست ها را به نفع مردم تغییردهد.

     محترم دکتورحسن عبداللهی در ادامه صحبت هایش افزود:زمیني که مربوط به فاز2 این شهرک می باشد،نزدیک است که کارساخت وسازآن،آغازشود واودرزمینه مشکلات موجودمنطقه خواجه رواش چنین گفت:تعدادازمردم که درخیمه به نام کوچی زندگی می کنند،اصلاًکوچی نبوده،بلکه  ازنام کوچی ها سوءاستفاده می نمايند،زیراکوچی هامردمان مظلوم وزحمت کش ترین قشر جامه افغانی ماست،کوچی های افغان مردم با شهامت غیور وقانونمند هستند،اماکسانی که ازنام کوچی های غیور استفاده نامناسب  می کنند،من ازارگانها عدلی وقضایی می خواهم که باآنها برخورد قانونی نموده واین غاصبين  زمین را به شدید ترین،مجازات برسانندوهیأت رهبری وکارمندان این وزارت کوشش می کنندکه کارفاز2 آن که مانند فاز1است توسط حکومت مدیریت می شود وبه زودی افتاح نمایند،فاز3 که در واقع امارت متحده عربي براي مردم افغانستان می سازد،همه آرزو می کنیم که به زودی آغاز شده وفاز4 آن ؛نيزبامشارکت مردم و سکتور خصوصی خانه سازي شرع خواهد شد.

     سپس محترم عبدالهادی ارغندی وال،وزیراقتصاد درباره اهمیت افتاح  این پروژه اظهارداشت:افتاح این شهرک،گامي به سوی پیشرفت وترقی ویکی ازضرورت های مهم ملی ومردمی افغانستان است واعمارچنین پروژه هادرحقیقت بخشی ازتأمین عدالت اجتماعی وبه خصوص حمایت از مردم مظلوم ومحروم جامعه(مامورین دولتی )می باشندوبه همین لحاظ خاطر نشان می نمایم که مردم افغانستان تاکنون مورد حمایت وکمک های جامعه جهانی بوده وازهمین جهت ازآنها تشکر نموده  وازخداوند منان آرزو دارم که یک کشورخوب،آزاد داشته باشیم.

     محترم ارغندیوال اظهارداشت:وزارت اقتصادافغانستان براساس هدایت جلالتمآب مقام محترم حامد کرزی ریس جمهور اسلامی افغانستان،پالیسی های اقتصادی را طوری ترتیب کرده که انشاالله جوابگوی خواسته های ملی باشد واین پالیسی کاملاً توسط افغانها ساخته شده وبه خاطر رفع مشکلات جامعه افغانستان می باشد.

     درادامه این محفل،محترم عبدالجبار تقواوالی ولایت کابل،این دستآوردهاي وزارت امورشهرسازی رامهم وآنهارامبنی برفقرزدایی مسکن درشهرکابل دانسته  وخواهان آن شدكه تا سایرادارات ذیربط با این وزارت همكاري نموده ودرهمين راستأ، فعاليت نمايند،او اضافه نمود: خوب بود که محترم شاروالی کابل نيز دراين زمينه کمک وهمراهی مي كرد كه تاهموطانان مااز رنج،بی سرپناهی نجات پيدامي نمودند.

     درپایان سخنرانی ها،فاز1پروژه بزرگ شهرک سازی خواجه رواش باقطع نوارازسوی جلالتمآب محترم وزیرامورشهرسازی  محترم ارغندیدوال وزیراقتصاد،محترم دکتر داودنجفی وزیرترانسپورت وهوانوردی،محترمین نمایندگان مجالس سناوملی، معاوینان، مشاوران، رؤسا وآمریت های وزارت امورشهرسازی رسماً افتاح شد.

     دراخیراین محفل محترم دیپلوم انجنیرامیرالدین سالک معین امورساختمانی وزارت امورشهرسازی،طی یک مصاحبه کنفرانس مطبوعاتی به روزنامه نگاران گفت:شهرک خواجه رواش اولین پروژه بزرگ(ملی)شهرک سازی،به خاطراعماربلاک های رهایشی است،زيراین شهرک درمجاروت بلاک های قصبه قرارداشته وشامل10 هزار واحد مسکونی می باشدکه امروز شاهد افتتاح فاز1آن مي باشيم ،پروژه خواجه رواش به چندفازتقسیم شده که فاز1آن؛شامل 48بلاک رهایشی بوده که جمعاًدر حدود1600واحدآپارتمانی دارای:دو،سه،چهاروپنج اطاقه می باشدکه پنج بلاک این فازبه شکل وی .آی .پی(خصوصی )ومساحت آن بیشتر ودر واحدهای آپارتمانی پنج وشش اطاقه  وبه ترتیب دارا ی  متراژ148 و166 مترمربع می باشند.

     قابل یادآوری است که تاکنون چنین سابقه ی مسکن سازی درافغانستان وجود نداشته ویکی ازبرنامه های اساسی وزارت، مسکن سازی درشهروبه خصوص شهرکابل می باشد،این وزارت بیشترنظارت ومدیریت مسکن سازی را به عهده داشته وکار عملی آن، توسط سکتورهاي خصوصی انجام می شوند.

     پروژه خواجه رواش درچهار فاز ساخته می شود وهمان طوری که قبلاً گفتم که ماامروز شاهد افتتاح فاز1 این شهرک می باشیم وخدا کندکه با این کار خود در راستایی خانه سازی گامی برداشته وبه مردم عزیز خود بتوانیم خدمت نماییم،که البته در این پروژه سکتورهای خصوصی وکاملاً افغانی مصروف کارمی باشندوخوشبختانه همین پالیسی که دولت افغانستان در پیش رو دارد حمایت ازسرمایه گذاری سکتور خصوصی می باشد که دراین پروژه واقعاً انعکاس یافته وبیشتر از 20 شرکت ساختمانی افغانی در ساختن این بلاک ها شرکت داشته و از تجربه خوبی نیز برخوردارمی باشند.

     کیفیت کارتوسط انجنیران وزارت امور شهرسازی کنترول شده وخوشبختانه تاکنون نتیجه خوبی هم داده وامیداریم که روزي برسد که این شهر با تمامی نیازهای  آن تکمیل گردد،این شهرک دارای سیتم های تخنیکی،چه در داخل ساختمان وچه دربیرون ساختمان ویا در خارج ازساختمان كه تماماً دارای شبکه های  انجنیری وخدمات زیربنایی می باشند،زمین این شهرک مربوط به تصدی خانه سازی بوده که در موافقيت با وزارت محترم مالیه واقتصادکه شورای عالی تصدی را تشکیل شده وفیصله گردیده است، مي باشد؛ قیمت زمین پایین ازنرخ شاروالی کابل بوده وبه همین قسم قیمت ساختمان باتمام شبکه های انجنیری وزیربنایی آن،یک قیمت مناست تعيین گردیده است که تابه حال درحدود1500 متقاضی برای اخذ آپارتمان ها ثبت نام کرده وپول قابل پرداخت آن را بعد از طی مراحل رسمی به پنج قسط پرداخته مي شود وفاصله بین اقساد نظر به پیشرفت کاربوده وسنجش می گردد وبه همین قسم در مکرویان چهارم، نیز بلاک های:18 ،19 ،21 و22 که یکی ازپروژه های مهم وزارت امور شهرسازی می باشدوهفت بلاک 9 منزله دیگرکه درکل 459 واحدآپارتمان می شودکه خوشبختانه یک قسمت آن به بهره برداری رسیده و ماآرزو می کنیم که قسمت دیگر آن در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرارگیرد.

     با راه اندازی همچو برنامه های مسکن سازی اقدام ودرجهت طبیق ماستر پلان شهری بوده و شکي وجود نداردکه این پروژه ها با همکاری پارلمان کشوروسایرارگانهای دولتی پیاده شده وجریان دارد،اماقدم ديگري كه وزارت امورشهرسازي در راستاي مسكن سازي برداشته،خانه سازي در ساحه خوشحال خان مي باشد.

     البته اين زمين مربوط به دستگاه ساختماني افغاني و32 سال قبل از امروز،شامل ماستر پلان بلاك هاي رهايشي بوده كه دارای 8 بلاك 10 منزله كه جمعاً به تعداد312 واحدآپارتمان  مسکونی مي باشد وهمچنان منزل اول آن بخش خدماتي و تمام سيتم هاي تخنيكي شهري را داراست وآرزو مي كنم كه خداوند به ماتوفيق نصيب نمایندکه تا اين مسكن سازي را درولايات ديگرهم راه اندازي وگسترش دهیم واین عمل،یک آزمایش خوبی مسكن سازي است كه موفقانه وبه اشتراك سكتورخصوصي پيش رفته و10 هزارواحدمسكوني مي باشد ودرنزديكي شهرمزارشريف پلان داشته وآرزو مي كنم که باهمكاري ارگان هاي ذيربط وبه خوبي بتوانيم که كارپروسه انتقال ملكيت آنها را از وزارت محترم زارعت گرفته وهمين قسم 10 هزار واحد مسكوني را درولايت هرات داريم كه كارمقدماتي آن،طي مراحل  شده ومدنظر است كه كار پروژه آن آغاز شود وبه همين صورت درولايات قندهار،جلال آباد وکندوزماستر پلان شهر سازي انجام شده  واين يك آزمون خوبي است كه اين تجربه خود را به ولايات ديگر انتقال دهيم ويكي از اهداف اساسي اين است كه فرهنگ خانه سازي را چطور بتوانيم در افغانستان تغييرداده ونهادينه سازيم ؟