کارگاه آموزشی « معرفی ارزیابی اجراآت »کارکنان خدمات ملکی در وزارت امور شهرسازی برگذار شد

کارگاه آموزشی « معرفی ارزیابی اجراآت »کارکنان خدمات ملکی در وزارت امور شهرسازی برگذار شد

گزارشگر: مرضیه رضایی

براساس امضاء تفاهم نامه ارزیابی اجراآت کارمندان میان وزارت امور شهرسازی وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  درتاریخ 18/3/1392 درسالن کنفرانس های وزارت امورشهرسازی صورت گرفته بود. در تداوم آن، نخستین کارگاه آموزشی معرفی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی روزدوشنبه مورخ 20/3/1392 خورشیدی، به ریاست محترم علی بابا احمدی مربی برنامه ارزیابی اجراآت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و با اشتراک محترم قاضی محمداسحق فرجاد رییس دفترمقام وزارت امورشهرسازی، محترم ظفرعلی رنجبر رییس منابع بشری وزارت امورشهرسازی، محترم دیپلوم انجنیرمحمدشریف دهیار رییس کدهای ساختمانی ملی، محترم ذکرالحق جویا رییس تفتیش داخلی، محترمه انجنیر نادیه فاروق شیرزی رییس بهسازی، آمرین و تعداد دیگرازکارمندان وزارت امورشهرسازی  در سالن کنفرانس های دستگاه ساختمان بنایی وزارت امورشهرسازی برگذارشد.

     نخست محترم علی بابا احمدی مسؤل ارزیابی اجراآت کارکنان به نمایندگی از رییس عمومی خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ازاشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی ابرازخوشی وقدردانی نموده افزود:امیدوارم که این برنامه آموزشی سه روزه برای شما مفید وارزنده واقع شده وتا ازآن استفاده معقول گردد. بعداً یک یک کاپی سوالنامه قانون کارکنان خدمات ملکی جهت توانایی ظرفیت اشتراک کنندگان توزیع گردید،که بعد ازتفکیک پاسخ درست آن جمع آوری گردید.بعداً محترم احمدی بیان داشت:کارمندان روی سه اصل مورد ارزیابی قرارمی گیرد:

اول- لایحه وظایف کارکن.

 دوم- پلان کاری کارکن.

 سوم- گزارش کاری کارکن.

      او در ادامه گفت: ارزیابی اجراآت مطابق ماده (16) قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان باید به طورسالانه وبرای کارکنان جدیدالشمول در دوره امتحانی،صورت گیرد.که دیپارتمنت منابع بشری مستقیماً در روند ارزیابی اجراآت بست های 3 تا 6 دخیل بوده وپروسه نظارت ازارزیابی اجراآت بست های 1و2 توسط ریاست نظارت و ارزیابی دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری، انجام می شود. واحمدی نیزافزود:با تطبیق جدید سیستم جدید رتب ومعاش، ارتقا کارکن به قدم بالاتر مبتنی براجراآت خوب شایستگی کارکن می باشد وچنین کارکنان توسط پروسه ارزیابی اجراآت تشخیص می گردد.ارتقاء کارکنان به بست بالاتربه شکل رقابتی می باشدکارکنان که خواهان ارتقاء به بست بالا می باشند، باید از طریق پروسه رقابتی بست مذکور را به دست آورند. وکارکنان قراردادی خدمات ملکی با سپری نمودن پروسه ارزیابی اجراآت می تواند به قدم بالاتر ارتقاء نماید.

     محترم نماینده ریاست خدمات ملکی در باره مکلفیت های دیپارتمنت منابع بشری نیز بیان داشت: دیپارتمنت منابع بشری، پروسه ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت ویا اداره مربوطه رامدیریت نموده ودیپارتمنت مذکور،فورمه های ارزیابی اجراآت رابرای کارکنان تحت ارزیابی توزیع و فورمه های تکمیل شده را جمع آوری وسپس معلومات را دردفاتر سوانح درج نموده وهمچنان شهرت مکمله و نتایج ارزیابی کارکنان را دردیتابیس  وارد می نماید. دیپارتمنت منابع بشری، به آمرین مستقیم وکارکنان درمورد روند ارزیابی اجراآت معلومات می دهد، اماتطبیق پروسه ارزیابی اجراآت، مسوولیت آمرین مستقیم بوده ونظارت از این پروسه به عهده مسوولین منابع بشری می باشد.بعداً اشتراک کنندگان نقش دیپارتمنت منابع بشری، نقش آمرمستقیم، مافوق ونقش کارکنان در پروسه ارزیابی را به شکل گروپی وعملی انجام داده وهمچنین اوافزود: درپلانگذاری اجراآت به دو مورد نیاز داریم:

 اول- لایحه وظایف که در پروسه ارزیابی رول مهم را دارد.

 دوم- نمونه فورم پلان کار که اهداف پلان کار باید در برگیرنده انواع اهداف کلیدی باشد.

       درپلان کار باید وظایف و فعالیت های قابل حصول دقیقاً شرح گردیده وبرای تعین اهداف در پلان کاراز روش (SMART)باید استفاده شود.سپس محترم احمدی فواید ارزیابی اجراآت کارکنان را به شرح زیر توضیح داد:

1- انکشاف کارکن و اجراآت بهتر.

2- تثبیت نیازهای آموزشی کارکن.

3- انکشاف اداره.

4- رسیدن به اهداف متوقعه اداره.

5- عرضه خدمات بهتر به مردم.

    دراخیرمحترم مسؤل ارزیابی اجراآت بررسی معیارها را به این اساس تعین نمود:

*- دانش وظیفوی: دانش، مسوولیت ها ووظایف.

*- کیفیت کار: اجراآت بهتر، مکمل ودقت.

*- کمیت کار: اندازه وظایف که در جریان کار انجام می شود.

*- مسوولیت ها و استقلالیت: توانایی اجرای وظایف بیشتر و مسوولیت پذیری.

*- حاضری و وقت شناسی: حاضر بودن در اوقات معیینه اداره و جلسات.

*- هماهنگی: توانایی افهام و تفهیم با دیگران و هماهنگی بهتر با همکاران.

*- استفاده مؤثر از وقت و زمان: توانایی تنظیم برنامه ها(مدیریت زمان).

*- ابتکار: با وجود رهنمایی کمتر، توانایی اجرای وظایف به طورمستقل.

     ریاست اطلاعات وارتباط عامه