کارگاهی آموزشی ارزیابی ظرفیت تخنیکی در سالون کنفرانس های وزارت امور شهرسازی دایر گردید

به اساس گزارش خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت روز سه شنبه مورخ 13/10/1390ھ-ش کارگاهی آموزشی ارزیابی ظرفیت تخنیکی از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به کمک مالی مؤسسه (USAID) در سالون کنفرانس های وزارت امور شهرسازی تدویر یافت. جلسه با آیات چندی از کلام الله مجید آغاز شد.

ابتدامحترم دکتور حسن عبدالهی معین مالی و اداری از دایر نمودن  کارگاه آموزشی دو روزه ارزیابی ظرفیت تخنیکی، از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ابراز تشکروقدرانی نموده و از رؤسای ادارات خواست که به طور صادقانه وضعیت موجود وزارت امور شهرسازی را با مسؤل ارزیابی ظرفیت تخنیکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در میان گذاشته و اهداف خودرا بیان دارند. سپس محترم دکتور محمد معین ایازی مسؤل تدویر کارگاه آموزشی ارزیابی ظرفیت تخنیکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی گفت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجامعه بین المللی متعهد اند تا وزارت خانه ها را برای در یافت حمایت بودجوی آماده ساخته و روی این تعهد در کنفرانس لندن و هم در کنفرانس کابل تأکید صورت گرفت. و وزارت مالیه به کمک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض عملی نمودن تعهدات کنفرانس کابل که شامل بررسی سیستم های وزارت خانه ها در رابطه به  کنترول و ظرفیت سازمانی به منظور دریافت بودجه از کمک کنندگان افغانستان ساخته شده است متعهد می باشند.وی گفت: این بررسی دارای دو بخش است:

  1. بررسی پروسه ها و کنترول مدیریت سالم  مالی وزارت ها و ادارات توسط وزارت مالیه.
  2. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مسؤل بررسی ظرفیت سازمانی به منظور پروسه وطرزالعمل حمایت بودجوی و عرضه خدمات وزارت خانه ها می باشد.

     موصوف در مورد فوائد این ارزیابی گفت که: این پروسه نظر کلی را در مورد ظرفیت سازمانی غرض رفع کمبودی ها و نقایص در امور وطرزالعمل حمایت بودجوی برای وزارت مالیه را فراهم می سازد و همچنین در مورد ارتقأ ظرفیت پرسونل وزارت حمایت بودجوی و عرضه خدمات با توانایی ها، چالش ها، پیشنهادات وراه اندازی ارزیابی در آینده را برای وزارت امور شهرسازی فراهم میسازد.

دراین ورکشاپ فورمه های ارزیابی برای رؤسای وآمرین مرکزی وزارت توزیع گردید تا بتوانند نظریات شان را در مورد ظرفیت سازمانی وزارت امور شهرسازی ارایه بدارند. در روز دوم ورکشاپ تیم(TCA) از دفاتر ریاست ها و ادارات مستقل وزارت بازدید نموده و مصاحبه انفرادی را با هر مسئول ریاست پیرامون ظرفیت های بشری،

 

تخنیکی و اجرائیوی انجام دادند. بعد از نظر سنجی ها  تیم ارزیابی ظرفیت تخنیکی (TCA) درآینده یک راپور تهیه شده مقدماتی را با هیئت رهبری وزارت مورد بررسی و تجدید نظر قرار خواهند داد، این جلسه نهای فرصتی است برای سطح رهبری وزارت تا نظریات شان را در رابطه به نتایج ارزیابی جهت بهبود وضعیت سازمانی امور، تصمیم  وتدابیر لازم را اتخاذ بدارند.