عرصه مسکن

 

طرح وترتیب پلانهای مهندسی ، دیزاین انجنیری وتخنیکی ، برآورد وترتیب اسامي مشخصات 90 پروژه دولتی به اثرتقاضای ادارات محترم دولتی .
· مراقبت دایمی از 45 پروژه دولتی درداخل وخارج کشور(سفارت خانه های افغانستان ).
·پیشرفت درعرصه ترتیب ستندردها ، مقراات وکد های ساختمانی بخش های مهندسی ، انجنیری وشبکه هاي (سیستم های محافظت ازحریق ، اتومات آب پاشک ، متناوب وآتومات خاموش کننده). 
·پایپ ایستاده ، خاموش کننده های قابل انتقال ، هوشدارها وکشف کننده ها وهوشدارحریق ، هوشدارعاجل ، کنترول کننده دود ، مرکزقومانده حریق ، ارتباط مرکزحریق توقفگاه و  سهولت ها بارگیری براي مسافرین ، 
·واحد های رهایشی وخواب ، تاسیسات خاص و بارهای جانبی خاک ، طرح ساختمان ، آمیزش بارهای ثابت ، موقت وبرف ، بارهای جانبی خاک ، باران ، سیلاب وزلزله ) .
·پیشرفت درکارپروژه سالنگ ها  .
· کاربالای بلاک 15 قصبه خانه سازی 
·اعمارکارباقی مانده بلاک 22 مکروریان چهارم 
·اعمارمرحله دوم مکتب سردارمحمد داود خان 
·تولیدات سنگ مرمر، جغل فریکشنی ، اکسیجن ، آهن کانکریت برای متقاضیان از جمله شفاخانه ها 
·تست خاک وتکمیل نقشه های بلاک های قسمت الف خوشحال مینه 
· سنگ کاری دیوارهای استنادی بغل دریای کابل درقسمت پل ارتل 
·پیشرفت کارپروژه مسجد شریف جامع کندهار
·پیشرفت کاربلاک  21 مکروریان 
·پيشرفت كار در جهت تحكيم تعميرات صدارت
 
 
فعالیت های پلان شده براي پنج ماه آينده
 
·اغازکار 8بلاک 9 منزله رهایشی 
·مراقبت دایمی از45 پروژه دولتی 
·نظارت وارزیابی پروژه های انکشافی طبق گراف خطی پروژه ها 
·طرح مهندسی ، انجنیری ، تخنیکی وترتیب اسامي مشخصات پروژه های باقی مانده ادارات دولتی 
·تکمیل اسکیچ 16 باب عمارات مذهبی وتاریخی شهرغزنی و 10 کیلومترسروی شاهراه کابل - قندهار
·پیشرفت درعرصه ترتیب ستندردها ، مقراآت وکد های ساختمانی بخش های مهندسی ، انجنیری وشبکه هاي (سیستم های محافظت ازحریق ، اتومات آب پاشک ، متناوب واتومات خاموش کننده ، پایپ ایستاده ، خاموش کننده های قابل انتقال ، هوشدارها وکشف کننده ها وهوشدارحریق ، هوشدارعاجل ، کنترول کننده دود ، مرکزقومانده حریق براي سهولت ارتباط مرکزحریق توقفگاه.
·بارگیری مسافرین ، واحد های رهایشی وخواب ، تأسیسات خاص و بارهای جانبی خاک ، طرح ساختمان ، امیزش بارهای ثابت ، موقت وبرف ، بارهای جانبی خاک ، باران ، سیلاب وزلزله ) .
·تکمیل طرح ودیزاین نقشه های مهندسی وانجنیری مکتب ابتداییه گرم سیر، سرد سیر، کلنیک سرد سیرگرم سیر ولایات: کندهار، هرات و مزارشریف، طرح پلان تفصیلی انطباقی 5000 واحدمسکونی ولایت ننگرهار و 1000 واحد مسکونی درولایت گردیز.
 
 
مشکلات  و چالش های عمده
· کمبودی ظرفیت تخنیکی و مدیریتی خصوصاً در سکتور شهری غرض نیازمندی های عمده وزارت.
·عدم توجه به تمویل کنند گان و جامعه جهانی برای تأمين مصارف انکشاف سکتور شهري
·عدم منظوری به موقع تخصيص بوديجه وزارت از جانب وزارت محترم مالیه.
·کمبود وسایط و تجهیزات جهت رفع نیاز مندی های وزارت در عرصه انکشاف شهری
 
 
طرح های پیشنهادی:
·ایجاد ظرفیت از طریق دایر نمودن ورکشاپ ها, تریننگ ها, بورس ها واستخدام مشاورین .
· توجه خاص دونر ها و جامعه جهانی تأمين مصارف برای انکشاف سکتور شهری
·عدم منظوری به موقع بوديجه وزارت  (در شروع هر سال نو) از طرف وزارت محترم مالیه
·دريافت بوديجه غرض تهیه  وسایط وتجهیزات جهت رفع نیازمندی های وزارت در عرصه انکشاف شهري.
 
 
 
بوديجه:
طوریکه ازاهداف برنامه های متذکره هویدا است پیشبرد وتکمیل کردن به فعالیت ها، تابع مصارف بوديجه وپلان ميان مدت بوده که برای تمویل برنامه مسكن برای سه سال آینده 6.25  ميليون افغانی پيش بيني شده است.
مجموع بوديجه پیشنهادی وزارت برای تمویل تمام اهداف وبرنامه های وزارت طی سه سال آینده مبلغ12.1 ملیاردافغانی در نظر گرفته شده است و وزارت امورشهرسازی متوقع است تا همچومبالغ ازجانب وزارت محترم مالیه بدسترس قرارگیرد تا اهداف مطروحه انچانکه پلانگذاری گردیده است درمعرض تطبیق قرارگیرد.