خلاصه ي دستآورد، نه ماهه سال1390هجري شمسي

وزارت امور شهرسازي برنامه هاي خودرا،براساس استراتژي ملي،درطي نه ماه گذشته درچهاربخش(پلانگذاري وشهر سازي ؛مسكن؛ زيربنايي وخدمات شهري؛اداره واجراييه)تنظيم وبه مورداجراگذاشته كه خلاصه ي هريك ازآنها،مختصراًبه شرح زير توضيح داده مي شود:
اول-برنامه پلانگذاری وشهرسازی
*-سروی،تهیه پلان لندیوز،تعیین ساحات توسعه ی،ترسیم شیمای پلان زیربناهای ولایات:لوگر،پکتیکا،نیمروز،فاریاب، کندز،سمنگان،میدان وردک،پروان،غزنی،فراه،کابل،دایکندی،سرپل،هرات،سروبی،اسلام قلعه،هرات،بره کی برک،شهر بندری حیرتان،بلخ،شهربهارک بدخشان،شهربهسودومیدان شهر،شهرمیمنه،جبل السراج،پروان،پل علم ،شهرکتواز،شهرزرنج ، نیمروز،شهربندرآقینه،شهرشیرخان بندروشهرخان آباد، دره سوف،سمنگان،شهربازارک مرکز پنجشیر.
*-همکاری درراه اندازی کارتطبیق مرحله اول شهرجدیدکابل.
*-مشارکت درمباحثات برای همبستگی ملی درشهرها.
*-همکاری درتطبیق ساختمان جدیدلویه جرگه.
*-پیشرفت درعرصه ترتیب پلانهای استراتژی شهرهای ابونصرفراهی،پل علم،بهارک،میدان شهر،میمنه،شیرخان بندراسلام قلعه.
*-پیشرفت درعرصه بازنگری ماسترپلان شهرمزارشریف.
*-پیشرفت درعرصه ساختارپیش نویس پالیسی کانالیزاسیون.
*-تکمیل برنامه ارتقاظرفیت کارمندان،ادغام مسایل محیط زیستی درپالیسی ها وبرنامه های وزارت،ساختارپالیسی کانالیزاسیون و نظارت تخنیکی ازلحاظ محیط زیست درشبکه هاي آبرسانی شهرکابل وولایات،پیش نویس پالیسی خدمات آبرسانی ،هماهنگ سازی لایحه وظایف باادارات دولتی،هماهنگی با دونرهای بخش آبرسانی،هماهنگ سازی لایحه وظایف باادارات دولتی وغیردولتی،ترتیب بیلانس عمومی شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون افغان  وطررزالعمل استفاده ازمنابع آبی.
*-تکمیل ارزیابی وطرح پلان تفصیلی جاده شادیان،ساحه شمال C1 شهرلشکرگاه،شهرایبک،ولسوالی خاش درولایات :مزارشریف، هلمند، سمنگان وبدخشان،ساحه بولان شهرلشکرگاه،قسمت سوم دشت عیسی خان،ساحه توسعه ي شرق شاهراه ایبک سمنگان،پارک صنعتی ولسوالی بولغین ولایت کاپیسا،پیشرفت درعرصه ترتیب پلان تفصیلی،پلان اصلاحی مرکز تجارتی چشمه جانقل ولایت بغلان،ولسوالی المارولایت فاریاب، ساحه مسکونی اهالی منطقه بند سلما ولایت هرات،قالین بافی
وقالین تکانی ولایت هرات،ساحه توسعه ي شرق شهرایبک ولایت سمنگان،ولسوالی خاش ولایت بدخشان،ساحه قالین بافی وقالین تکانی ولایت هرات.
*-تکمیل سروی،توپوگرافی500 فامیلی قوم کوچی ها،خواجه دکو، 21000 جریب زمین درولایت:میدان وردک وساحه قالین بافان،هرات،ساحه مسیرسرک فاریاب جوزجان،ساحه بیجا شدگان 231 فامیلی ولسوالی قرقین.
*-تکمیل شدن سروی تپه وزیرمحمداکبرخان،600فامیلی قوم کوچی ها،بندسلما،کوتل تخت میدان شهرولایت میدان وردک ،ساحه بولان شهرلشکرگاه ولایت هلمند،قسمت سوم دشت عیسی خان.
*-پیشرفت درعرصه سروی وجمع آوری معلومات واسکیچ برداری عمارات مذهبی(خانقاها،تکیه خانه ها)،مدرسه، ودرمسال های تاریخی شهرقدیم غزنی،خانه های تاریخی ساحه چنداول شهرقدیم کابل وترتیب پلانها ودیتایل های پلان های مهندسی ساحه چنداول.
*-مراقبت ونظارت دایمی ازبازسازی وترمیمات35خانه تاریخی،36برج های تاریخی،سه دروازه تاریخی،ترمیمات دیوارهای احاطه ی وکوچه های داخل شهرقدیم غزنی.
    
دوم-برنامه ملی  مسکن
*-بررسی امکانات مجتمع مسکونی درپروژه بی بی مهرو.
*-پیشرفت درعرصه طرح ودیزاین لیسه های سردسیر،نقشه های تیپ اول ودوم بلاک مسكوني جوارقصبه خانه سازی منزل دوم،تعمیریک منزله درمحوطه وزارت امورشهرسازی،تحقیق درموردمسکن مناسب ومسکن استندرداجتماعی،بررسی امکانات مجمتع مسکونی درپروژه بی بی مهرو،مطالعه وبررسی مجتمع مسکونی درپروژه تهیه مسکن.
*-طرح ودیزاین مهندسی،محاسبات انجنیری،سنجش وبرآورد،تهویه،تسخین وتبرید،برق ضعیف وقوی ودیزاین آبرسانی وکانالیزاسیون 68 پروژه دولتی.
*-پیشرفت  درپروژه تعمیرات (102) اطاق مشرانوجرگه، بلاکهای نه منزله مکروریان چهارم،تعمیرات غند محافظ معدن مس عینک لوگر،احداث شبکه هاي آبرسانی فیزa2  پروژه 26 دلو،جمنازیوم ورزشی2500 نفری کمیته ملی المپیک ،تعمیرات اضطراری سالنگ ها، پروژه مسجد جامع عمرفاروق و تحکیمات امنیتی شورای وزیران.
*-تکمیل اعمار بلاک 19 مکروریان چهارم .
*-تکمیل کارپروژه ساحه توسعه ی باغ وحش کابل.
*-تکمیل تعمیردفترساحه ی اداره ایسا.
*-تکمیل اطاق محافظین،ثبت نام وپارکینگ اداره ایسا.
*-پیشرفت درعرصه سروی،تهیه پلانهای توپوگرافی،پلانهای سرکهاومحاسبات شبکه های آبرسانی بیرونی ساحات شهرکهای معلمین ولایات:کاپیسا،نیمروز،لغمان،هرات،وردک،لوگر،فراه،دایکندی وخوست وشهرکهای کوچیان ولایت لوگر(زرغون شهر،خوشی وخلیل آباد).
*-خط اندازی34 شهرک درولایات:کابل،کندهار،وردک،کندز،پروان،هلمند،بلخ،سمنگان،بامیان،تخار،کاپیسا،نیمروز ،لغمان، هرات،لوگروفراه.
*-تکمیل شدن سروی وتهیه پلان توپوگرافی ساحه ملکیت دستگاه افغانی واقع گذرگاه،باغ بالا صدارت اعظمی وتعمیرجدید وزارت واقع مکررویان.
*-مراقبت ونظارت دایمی از38 پروژه دولتی.
*-پیشرفت درعرصه اعمارکارباقی مانده ي، بلاک های 18، 19، 21، وهفت بلاک 9 منزله که مجموعا" شامل 387 آپارتمان می گردد، توزیع آپارتمانهای 11 و31 دربلاک های 22 مکروریان اول.
*-طی مراحل پروسه بلاک های مسكوني واقع قصبه که ازجانب کشورامارات متحده عربی تمویل می گردد.
*-تکمیل شدن طرزالعمل های ویزه نقشه ها،کمیسیون تخلفات ساختمانی،طرزالعمل ثبت وثبت شرکت های خصوصی.
*-تکمیل شدن مسوده های کدهای تعمیرات بخش مهندسی،رهنمود تسهیلات عامه،رهنمود تسهیلات استفاده برای افراد دارای معلولیت.
*-پیشرفت درعرصه کدسازی درعرصه تسهیلات پارکنگ مسافرین وبارگیری ها،واحدهای مسكوني،تأسیسات خاص، علامه گذاری ها.
*-پیشرفت درعرصه کدسازی حفظ ومراقبت داخلی،تهویه،کنترول حرارت،تنویر،حویلی هایامیدانی ها،انتقال صدا،ابعاد فاصله های داخلی،دسترسی به محلات غیراشغال،مواد احاطه ی.
*-پیشرفت درعرصه کدسازی دیوارهای خارجی،مواد نصب پوشش دیوارها،مواد ناسوزدرقسمت های داخلی دیوارهای خارجی، مخلوط میتال درمواد.
*-اعمار763/5کیلومترسرک 615/8کیلومتررد آب 96/8کیلومترشبکه هاي آبرسانی،374باب مبرزصحی، 2 باب کثافت دانی ونصب 673 چراغ غرض تنویرکوچه درگذرهای دروازه لاهوری،ده غوچک، ده افغانان،اندرابی،جوی شیر،مراد خانی و مسجداتفاق.
     سوم- برنامه  زیربناوخدمات  شهری
*-اعمار3/2 کیلومترسرک توام با بدنه خاکی وجویچه کناری آن درساحه پروژه 20000 واحد مسکونی.
*-دیزاین سرک، آبرسانی، کانالیزاسیون و برق بخش های باقی مانده ي  پروژه 20000 واحد مسکونی.
  چهارم- برنامه اداره واجراییه
*-پلانگذاری فعالیت های سال1390 هـ،ش وترتیب گزارش کاری ربع اول مذكور وزارت امورشهرسازی.
*-مطالعه ودریافت لینک های کاری وزارت با سایربخش های استراتژی توسعه ملی افغانستان.
*-پیشرفت درعرصه تعین خط تطبیق استراتژی وزارت.
*-مصرف بودجه توسعه وزارت طبق پلان مالی.
*-تهیه وترتیب گزارش سه ماهه وشش ماهه دستآوردهای وزارت امورشهرسازی وارسال آن به مراجع ذیربط.
*-شماره بیست وسوم وبیست چهارم وبيست  پنجم«مجله انکشاف شهری» ارگان نشراتی این وزارت،هردوره با تيراژ 1000جلد بامطالب تحقیقاتی،گزارشات ورویداد هاپیرامون پالیسی واستراتژی وزارت، با سه زبان و 10صفحه متن انگلیسی در150 صفحه معیاری.
*-ترتیب مصاحبه های رهبری وزارت باتلویزیون های یک،طلوع،کابل نیوز،BBC،اریانا،ورادیوهای صدای آزادی ،بیان، ملی ،کلید،BBC  وروزنامه انیس وهیواد.
 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه