ماستر پلان شهر کابل

ماستر پلان هفت شهر بزرگ افغانستان تصویب شد    

ماستر پلان شهر کابل (1391- 1405هـ،ش)                                   

در سال 1382هـ،ش وزارت امور شهرسازی با همکاری  و حمایت بانک جهانی، ساختار ماستر پلان های 5 شهر بزرگ به شمول کابل را اعلان نمودند. در سال 1385هـ،ش، کمیسیون با صلاحیت دولتی، کمپنی (ICT) را انتخاب و تیم مذکور تحت رهبری وزارت امور شهرسازی و همکاری شاروالی کابل «پلان انکشافی شهر کابل» را آماده ساخت. درسال 1387هـ،ش وزارت امور شهرسازی با همکاری تیم متخصصین جایکای جاپان طرح کابل بزرگ را به منظور رفع مشکلات کابل موجود مطرح و تیم مذکور، کار را روی «ماستر پلان کابل بزرگ» برای 15 سال آینده و به مقیاس 000,10: 1 آغاز و نظر به قرارداد مذکور، تیم جایکا کار روی ماستر پلان کابل موجود را نیز آغاز نمود که ماستر پلان امروزی، نتیجه این سه مطالعه و نشست های یکسال اخیر وزارت امور شهرسازی و شاروالی کابل بوده که در واقع این پلان مورد تأیید شاروالی کابل و وزارت امور شهرسازی می باشد.

 

تخمین نفوس الی سال  2025 توسط ای سی تی و جایکا

تخمین نفوس در آینده ماسترپلان نقش مهم دارد. زیرا شهرسازی برای تأمین خدمات و رفاه جمیعت تأمین می شود. بنا بر این تشخیص جمیعت فعلی (مبداء) و پیش بینی جمیعت نهایی (مقصد) و همچنین نرخ رشد سالانه جمیعت بسیار مهم است. بناءً مطالعات ای سی تی و جایکا در هردو مورد چنین است:

1- مطالعات ای سی تی جمیعت مبداء(1387هـ،ش) را 5,4 میلیون به نرخ رشد 3,5% (حداکثر) جمیعت می داند.

2- مطالعات جایکا جمیعت مبداء1387 هـ،ش را 4 میلیون با نرخ رشد 3,5% (حداقل) جمیعت می داند.

تعین جمیعت مبداء 2,4 میلیون جمیعت مبداء 1387 هـ،ش و برای 15 سال آینده نرخ رشد 6,3% می باشد.

سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون شهر کابل 

مطالعات زیادی به منظور رفع مشکل آب برای شهر کابل صورت گرفته و فعلاً شهروندان کابل از آب های زیر زمینی استفاده می کنند. در مجموع (44 میلیون متر مکعب آب سالانه) ازساحات لوگر، علاءالدین، افشار، کابل علیا و سفلی. در صورت مصرف روزانه 50 لیتر سرانه برای جمیعت 4,2 میلیون کافی می باشد. آب زیرزمین کفایت نمی کند. مطالعات صورت گرفته، پاسخ گویی به نیاز شهروندان کابل قرارذیل است:

1-  بند آبگردان شاه توت (87 میلیون متر مکعب آب سالانه), 87+33 =120.4 MCM/y,  50 l/p,  6.6 Milion .

2- بند آبگردان پنجشیر(240 ملیون متر مکعب آب سالانه), برای شهر جدید و موجود کابل.

50 l/p , 13 Million -  80 l/p, 8 Million

3- بند آبگردان شاه و عروس شکر دره( 20 کیلومتری شهرکابل).

مرحله دوم ماستر پلان آبرسانی و کانالیزاسیون شهر کابل سال 2015- 2025 میلادی   

قبلاً طرح کانالیزاسیون سرتاسری برای شهر کابل در نظر گرفته شده بود، نظر به بودجه زیاد و وقت زیاد این طرح قابل تطبیق نبوده لذا در مطالعات فعلی کانالیزاسیون مطابق ساحه کاسه ی کابل و هم چنین با آمدن تکنالوژی های جدید به سه زون ذیل تقسیم گردیده:

1- جنوب غرب

2- شمال کابل

3- شرق کابل

در صورت نیاز در بخش های شهر کانالیزاسیون محلی در نظر گرفته شود:

* سیستم های آبرسانی برای ساحات غیر پلانی.

* اتصال آبرسانی کابل جدید با شهر فعلی کابل.

* ایجاد فابریکه تولید کلورین بمنظور تصفیه آب.

 

وضیعت ترافیک و ترانسپورت شهر کابل

با توجه به اینکه سرک های حلقه یی موجود نیست تمام ترافیک باید از مرکز شهر عبور کنند و اوسط سرعت بسیار پایین و حدود ده کیلومتر است، مطالعات مقصد و مبداء سفر نشان می دهد که بیشتر سفر ها در شهر به مقاصد چون:

* 21 فیصد طرف وظیفه رفت و آمد می نمایند.

* 20 فیصد طرف مکتب.

* 4 فیصد تجارت.

* 7 فیصد شخصی.

* 48 فیصد به طرف منازل.

و به وسایل ذیل:

* پیاده 33 فیصد.

* بایسکل 11 فیصد.

* بس خورد 18 فیصد.

* ملی بس 6 فیصد.

* بس بزرگ 14 فیصد.

* تکسی 11 فیصد.

* موتر های شخصی.

طرح های پیشنهادی برای بهبود  وضیعت ترافیک و ترانسپورت

فعلاً بیشترین مشکل برای شهروندان نبود یک سیستم ترانسپورتی و سرک های معیاری است، به خاطر حل این مشکل طرح های زیر پیشنهاد و در طرح مد نظر گرفته شده است:

1- سر ک های حلقه یی:

* رنگ داخلی که مرکز شهر را در نظر دارد و باعث عدم عبور غیر ضروری به مرکز شهر می شود.

* رنگ دومی که می تواند بخش های مختلف شهر و نواحی مختلف را احتوا کرده و باعث عدم ورود ترافیک غیر ضروری و بالا رفتن  سرعت وسایط می شود.

* رنگ سومی و بیرونی شهر که حدود 90 کیلو متر در نظر گرفته شده و هدف آن عدم ورود ترافیک به داخل شهر بوده و ترافیک عبوری بین شهری نیز از آن استفاده می کنند.

2- ایجاد و تقویت مراکز فرعی خودکفا  شهر در 8 منطقه به خاطر جلو گیری از ازدحام ترافیک، این مراکز عبارتند از:

* مرکز فیز اول شهر جدید.

* در ساحه پایمنار.

* نزدیک شهرک نجات مینه.

* مرکز شهر (ساحه ده افغانان).

* غرب کابل (مرکزیت، میرویس میدان).

* ساحه گل باغ.

* ساحه کارته نو.

* ساحه احمد شاه مینه.

3- ایجاد ریل های شهری، خطوط آهن (BRT بس های سریع)

ساحات مصؤن آبدات تاریخی

در ماستر پلان توجه کافی به حفظ ساحات و آبدات تاریخی شده مخصوصاً در نواحی 1،2،7  فعلاً حدود 60 آبده و ساحه تاریخی در نواحی مختلف شهر کابل حفظ شده و پلانهای تثبیت و تشخیص عمارات تاریخی، استفاده از زمین، سرکها و کوچه های شهر قدیم توسط وزارت امور شهرسازی آماده شده است.

کمسیون شهر قدیم به ابتکار وزارت امور شهرسازی ایجاد و به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، شاروالی کابل و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی ذیربط  فعالانه کار نمودند.

مؤسسه فیروز کوه با همکاری وزارت امور شهر سازی در ساحه مراد خانی و بنیاد آغا خان در نواحی 1 و 7 خدمات قابل قدر در احیای مجدد ساحات تاریخی انجام داده اند.

فضای پارک  ها در شهر کابل

ساحات به عنوان فضا سبز عمومی یا پارک ها در شهر کابل بسیار محدود و ناکافی است؛ اما کابل ظرفیت بسیار مناسبی جهت سرسبزی داشته که شامل تپه ها و ساحات حاشیه دریای لوگر، پغمان، ساحه گلباغ، پل چرخی و بگرامی است که در پلان آینده از آن می توان استفاده کرد.

 در مقایسه به کشورهای همسایه و استندرد های شهری فضای سبز برای هر شهروند کابل 8,1 مترمربع می باشد که فعلاً در استندرد های شهری حداقل 5 متر مربع می باشد و در کشورهای مختلف نیز همین گونه است.

هزینه تطبیق ماستر پلان  حدود 20 ملیارد دالر آمریکایی که به ازائ هر نفر حدود 2500$ و در 15 سال 160$ فی نفر می باشد.

 

ریاست اطلاعات وارتباط عامه